რეგულაცია (EU) No10/2011 პლასტმასის მასალებისა და პროდუქტების შესახებ, რომლებიც განკუთვნილია საკვებთან კონტაქტში.

ევროკავშირის (EU) რეგულაცია 10/2011, რომელიც არის ყველაზე მკაცრი და მნიშვნელოვანი კანონი საკვები პლასტმასის პროდუქციის შესახებ, აქვს უკიდურესად მკაცრი და ყოვლისმომცველი მოთხოვნები საკვები პროდუქტებისთვის მძიმე ლითონის ლიმიტის სტანდარტთან დაკავშირებით და წარმოადგენს ქარის საერთაშორისო ინდიკატორს. სურსათთან კონტაქტის მასალების უსაფრთხოების რისკის კონტროლი.

food contact plastic

2011 წელს გამოქვეყნდა ევროკავშირის ახალი რეგულაცია (EU) No. 10/2011 პლასტმასის მასალებისა და პროდუქტების შესახებ, რომლებიც განკუთვნილია საკვებთან კონტაქტში.
15 იან. ეს ახალი რეგულაცია ძალაში შედის 2011 წლის 1 მაისს. იგი აუქმებს კომისიის დირექტივას 2002/72/EC. Არსებობს რამდენიმე
გარდამავალი დებულებები და შეჯამებულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1

გარდამავალი დებულებები

2012 წლის 31 დეკემბრამდე  

მას შეუძლია მიიღოს ბაზარზე შემდეგი პროდუქტების განთავსება

- სურსათთან კონტაქტში მყოფი მასალები და პროდუქტები, რომლებიც კანონიერად განთავსდა ბაზარზე

FCM დამხმარე დოკუმენტების გარდამავალი დებულებები

2011 წლის 1 მაისამდე 

დამხმარე დოკუმენტები უნდა ეფუძნებოდეს 82/711/EEC დირექტივის დანართში დადგენილ საერთო მიგრაციისა და სპეციფიკური მიგრაციის ტესტირების ძირითად წესებს.

2013 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრამდე

ბაზარზე განთავსებული მასალების, პროდუქციისა და ნივთიერებების დამხმარე დოკუმენტი შეიძლება ეფუძნებოდეს მიგრაციის ახალ წესებს, რომლებიც მითითებულია რეგულაციაში (EU) No. 10/2011 ან წესებს, რომლებიც დადგენილ იქნა 82/711/EEC დირექტივის დანართში.

2016 წლის 1 იანვრიდან

დამხმარე დოკუმენტები უნდა ეფუძნებოდეს მიგრაციის ტესტირების წესებს, რომლებიც განსაზღვრულია რეგულაციით (EU) No10/2011.

შენიშვნა: 1. დამხმარე დოკუმენტის შინაარსი ეხება მე-2 ცხრილს, დ

ცხრილი 2

ა. ფარგლები.

1. მასალა და ნაწარმი და მათი ნაწილები, რომლებიც შედგება ექსკლუზიურად პლასტმასისგან

2. პლასტმასის მრავალშრიანი მასალები და ნაწარმი, რომლებიც ერთმანეთთან არის შეკრული წებოვანი ან სხვა საშუალებებით

3. 1 და 2 პუნქტებში მითითებული მასალები და ნაწარმი, რომლებიც იბეჭდება და/ან დაფარულია საფარით

4. პლასტმასის ფენები ან პლასტმასის საფარები, რომლებიც ქმნიან შუასადებებს თავსახურებში და საკეტებში, რომლებიც ამ თავსახურებთან და სახურავთან ერთად ქმნიან სხვადასხვა ტიპის მასალის ორი ან მეტი ფენის კომპლექტს.

5. პლასტმასის ფენები მრავალმასალა მრავალშრიან მასალებსა და ნაწარმში

B. გათავისუფლება

1. იონგამცვლელი ფისი

2. რეზინი

3. სილიკონები

C. ნივთიერებები ფუნქციური ბარიერისა და ნანონაწილაკების მიღმა

ნივთიერებები ფუნქციური ბარიერის მიღმა2

1. შეიძლება დამზადდეს იმ ნივთიერებებით, რომლებიც არ არის ჩამოთვლილი კავშირის სიაში

2. უნდა შეესაბამებოდეს ვინილის ქლორიდის მონომერის დანართი I შეზღუდვას (SML: არ არის გამოვლენილი, 1 მგ/კგ მზა პროდუქტში)

3. არასანქცირებული ნივთიერებების გამოყენება შესაძლებელია საკვებში 0,01 მგ/კგ მაქსიმალური დონით.

4. არ უნდა მიეკუთვნებოდეს მუტაგენურ, კანცეროგენულ ან რეპროდუქციისთვის ტოქსიკურ ნივთიერებებს წინასწარი ნებართვის გარეშე.

5. არ უნდა მიეკუთვნებოდეს ნანოფორმას

ნანონაწილაკები::

1. უნდა შეფასდეს ინდივიდუალურად მათი რისკის მიხედვით, სანამ მეტი ინფორმაცია არ იქნება ცნობილი

2. ნანოფორმაში არსებული ნივთიერებები გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცალსახად არის ნებადართული და აღნიშნულია I დანართში

დ. დამხმარე დოკუმენტები

1. უნდა შეიცავდეს ტესტირების, გამოთვლების, მოდელირების, სხვა ანალიზის პირობებს და შედეგებს და უსაფრთხოების ან მსჯელობის დამადასტურებელ მტკიცებულებებს.

2. ბიზნეს ოპერატორის მიერ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეროვნული კომპეტენტური ორგანოებისთვის მოთხოვნის შემთხვევაში

E. საერთო მიგრაცია და მიგრაციის სპეციფიკური ლიმიტი

1. საერთო მიგრაცია

- 10 მგ/დმ² 10

- 60 მგ/კგ 60

2. სპეციფიური მიგრაცია (იხილეთ დანართი I კავშირის სია - როდესაც არ არსებობს კონკრეტული მიგრაციის ლიმიტი ან გათვალისწინებულია სხვა შეზღუდვები, გამოიყენება ზოგადი სპეციფიკური მიგრაციის ლიმიტი 60 მგ/კგ).

კავშირის სია

დანართი I – მონომერი და დანამატი

დანართი I შეიცავს

1. მონომერები ან სხვა საწყისი ნივთიერებები

2. დანამატები საღებავების გარდა

3. პოლიმერული წარმოების დამხმარე საშუალებები გამხსნელების გამოკლებით

4. მიკრომოლეკულები მიღებული მიკრობული ფერმენტაციის შედეგად

5. 885 ნებადართული ნივთიერება

დანართი II – მასალებისა და სტატიების ზოგადი შეზღუდვა

მძიმე ლითონის სპეციფიკური მიგრაცია (მგ/კგ საკვები ან საკვების სიმულატორი)

1. ბარიუმი (钡) =1

2. კობალტი (钴)= 0,05

3. სპილენძი (铜)= 5

4. რკინა (铁) = 48

5. ლითიუმი (锂)= 0,6

6. მანგანუმი (锰)= 0,6

7. თუთია (锌)= 25

პირველადი არომატული ამინების სპეციფიკური მიგრაცია (ჯამობა), გამოვლენის ლიმიტი 0.01 მგ ნივთიერების კგ საკვებზე ან კვების სტიმულატორზე

დანართი III - კვების სიმულატორები

10% ეთანოლი 

შენიშვნა: ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება შეირჩეს გამოხდილი წყალი

კვების სიმულანტი ა

ჰიდროფილური ხასიათის საკვები

3% ძმარმჟავა

კვების სიმულანტი B

მჟავე საკვები

20% ეთანოლი 

კვების სიმულატორი C

საკვები 20%-მდე ალკოჰოლური შემცველობით

50% ეთანოლი 

კვების სიმულანტი D1

საკვები, რომელიც შეიცავს 20%-ზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობას

რძის პროდუქტი

საკვები ზეთი წყალში

Მცენარეული ზეთი 

კვების სიმულანტი D2

საკვებს აქვს ლიპოფილური ხასიათი, თავისუფალი ცხიმები

პოლი(2,6-დიფენილ-პ-ფენილენოქსიდი), ნაწილაკების ზომა 60-80 mesh, ფორების ზომა 200 ნმ

კვების სიმულანტი ე

მშრალი საკვები

დანართი IV - შესაბამისობის დეკლარაცია (DOC)

1. გაიცემა ბიზნესოპერატორის მიერ და უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, როგორც დანართი IV3

2. მარკეტინგის ეტაპებზე, გარდა საცალო ვაჭრობის ეტაპისა, DOC ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პლასტმასის მასალებისა და ნაწარმისთვის, მათი წარმოების შუალედური ეტაპების პროდუქტებისთვის, აგრეთვე წარმოებისთვის განკუთვნილი ნივთიერებებისთვის.

3. უნდა დაუშვას მასალების, ნაწარმის ან პროდუქტების ადვილად იდენტიფიკაცია წარმოების შუალედური ეტაპებიდან ან ნივთიერებები, რომლებზეც იგი გაიცემა.

4. – შემადგენლობა უნდა იყოს ცნობილი ნივთიერების მწარმოებლისთვის და ხელმისაწვდომი იყოს კომპეტენტური ორგანოებისთვის მოთხოვნის შემთხვევაში

დანართი V - ტესტირების მდგომარეობა

OM1 10d 20°C 20

საკვების ნებისმიერი კონტაქტი გაყინულ და მაცივარში

OM2 10 დღე 40°C-ზე

ნებისმიერი გრძელვადიანი შენახვა ოთახის ტემპერატურაზე ან დაბალ ტემპერატურაზე, მათ შორის 70°C-მდე გათბობა 2 საათამდე, ან 100°C-მდე გათბობა 15 წუთამდე.

OM3 2 სთ 70°C ტემპერატურაზე 

ნებისმიერი კონტაქტის პირობები, რომელიც მოიცავს 70°C-მდე გათბობას 2 საათამდე, ან 100°C-მდე 15 წუთამდე, რასაც არ მოჰყვება ოთახის ან მაცივარში ტემპერატურის ხანგრძლივი შენახვა.

OM4 1 სთ 100°C-ზე 

მაღალი ტემპერატურის გამოყენება ყველა საკვები სტიმულატორისთვის 100°C-მდე ტემპერატურაზე

OM5 2 სთ 100°C-ზე ან რეფლუქსზე/ალტერნატიულად 1 სთ 121°C-ზე 

მაღალი ტემპერატურის გამოყენება 121°C-მდე

OM6 4 სთ 100°C-ზე ან რეფლუქსის დროს

ნებისმიერი საკვების კონტაქტი საკვების სტიმულატორებთან A, B ან C 40°C-ზე მეტ ტემპერატურაზე

შენიშვნა: ის წარმოადგენს უმძიმეს პირობებს ყველა საკვები სიმულატორისთვის პოლიოლეფინებთან შეხებისას

OM7 2 სთ 175°C-ზე

მაღალტემპერატურული გამოყენება ცხიმიან საკვებთან, რომელიც აღემატება OM5-ის პირობებს

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკურად შეუძლებელია OM7-ის ჩატარება კვების სიმულატორი D2-ით, ტესტი შეიძლება შეიცვალოს ტესტით OM 8 ან OM9.

OM8 კვების სიმულატორი E 2 საათის განმავლობაში 175 ° C ტემპერატურაზე და საკვების სიმულატორი D2 2 საათის განმავლობაში 100 ° C ტემპერატურაზე

მხოლოდ მაღალი ტემპერატურის აპლიკაციები

შენიშვნა: როდესაც ტექნიკურად შეუძლებელია OM7-ის შესრულება კვების სიმულატორი D2-ით

OM9 კვების სიმულატორი E 2 საათის განმავლობაში 175 ° C ტემპერატურაზე და საკვების სიმულატორი D2 10 დღის განმავლობაში 40 ° C ტემპერატურაზე

მაღალტემპერატურული აპლიკაციები, მათ შორის გრძელვადიანი შენახვა ოთახის ტემპერატურაზე

შენიშვნა: როდესაც ტექნიკურად შეუძლებელია OM7-ის შესრულება კვების სიმულატორი D2-ით

 

ევროკავშირის დირექტივის გაუქმება

1. 80/766/EEC, კომისიის დირექტივის ანალიზის მეთოდი ვინილის ქლორიდის მონომერის დონის ოფიციალური კონტროლისთვის საკვებთან მატერიალურ კონტაქტში

2. 81/432/EEC, კომისიის დირექტივის ანალიზის მეთოდი ვინილის ქლორიდის გამოყოფის ოფიციალური კონტროლისთვის საკვებ პროდუქტებში მასალისა და პროდუქტის მიერ

3. 2002/72/EC, კომისიის დირექტივა პლასტმასის მასალებსა და საკვებ პროდუქტებთან დაკავშირებით

 

 


გამოქვეყნების დრო: ოქტ-19-2021